Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

söndag 31 oktober 2010

Högvakt med stående sjöstridsförband?

Sjöstridsflottiljerna har med början i januari 2009 till allt större del bemannats av anställda officerare och sjömän. Andelen värnpliktig personal har stadigt minskat och den 10 december i år rycker de sista ut från förbanden. Detta är en utveckling som framsynta officerare inom sjöstridskrafterna länge efterlyst. Det är inte ekonomiskt försvarbart att utveckla avancerade stridsfartyg och sedan bemanna på ett sådant sätt att de endast är användbara halva året. Att sjöstridskrafterna fullt ut blir stående förband är en naturlig och mycket positiv utveckling.

Förändringen kräver dock en hel del anpassningar inom olika områden. Detta görs nu allt eftersom, tyvärr sällan med hänsyn till marina förhållanden. Något som verkar svårt att ställa om är tankesättet hos oss äldre officerare. I stället för ett utbildningsfokus har verksamheten vid sjöstridskrafterna fått ett alltmer uttalat insatsfokus. Denna förändring har dock haft svårt att tränga in i flertalet officerares sinnen.

Ett exempel på feltänk när det gäller användandet av stående förband är Högvakten. Jag betraktar mig som royalist och har inget emot Högvakten som sådan - det är en viktig funktion med stort symboliskt värde. Frågan är dock hur den skall genomföras. Sjöstridsflottiljerna har i dagarna fått en förberedande order att bestrida Högvakt under två perioder hösten 2011. En nog så klar och enkel uppgift kan tyckas. Det som saknas i ordern är dock prioriteringar.

Mängden arbetstid, tillsammans med ekonomiska medel, är den klart mest begränsande faktorn när det handlar om att planera verksamhet för ett stående förband. En enkel beräkning ger vid handen att det för nio dagars Högvakt åtgår 3 veckor för träning, följt av cirka tio sjödygn för genomförande. Detta ger en summa om 260 timmar som skall avräknas från årsarbetstiden och som motsvarar 6,5 veckors arbetstid. Erfarenheterna från tidigare Högvaktstjänstgöring visar att det åtgår ungefär 75 sjömän och 7 officerare för att vakta slotten i Stockholm. Detta motsvarar en fjärdedel av de båda sjöstridsflottiljernas anställda sjömän.

Konsekvensen för sjöstridskrafterna av denna enkla uppgift blir att en fjärdedel av rikets sjöstridskrafter kommer att ligga overksamma under nästan sju veckors tid. Detta skall läggas till den tid av stillaliggande orsakat av lagstadgad semester, obligatoriska utbildningar, varvsöversyner mm.

Är detta rätt sätt att använda sjöstridsförband med anställda besättningar?

Knappast! En lika enkel som rationell lösning är att anställa det antal soldater som krävs för att bestrida Högvakt över tiden och låt de ha det som sin enda uppgift. Att låta fartyg för miljarder ligga still för att sjömännen skall lösa soldatuppgifter är knappast god ekonomi. Fartygen skall skydda svenska intressen till sjöss över tiden - här hemma och långt borta. Det är därför en stat bygger upp en flotta, inte för att den skall ligga obemannad till kaj.

/ Commander

9 kommentarer:

 1. Nu finns det ju ett förband som har till huvuduppgift (200 dagar/år) att vakta slotten - LIVBATALJONEN. Att då Flottan och Amf liksom andra stående förband får till uppgift att leverera de övriga 165 dagarna är en del av uppgiften. Dina siffror visar dessutom kostnaden för vakthållningen med värnpliktiga. Man kan väl tänka sig en effektivisering under 2 resp 3:e året med heltidstjänstgörande sjömän - eller?

  Inom alla områden finns det mer eller mindre roliga arbetsdelar. Vakthållning är kanske ett av de mindre roliga inslagen. Men se till helheten och låt nu de ovanstående " framsynta officerarna inom sjöstridskrafterna" (lite märklig utsaga) leverera dels vakthållning en samt positiva förslag på förbättringar som inte skyfflar alla kostnader över på andra.

  SvaraRadera
 2. Den lösning jag föreslår innebär inte att kostnaderna skall "skyfflas över" på andra, naturligtvis måste det förband som anställer Högvaktssoldaterna få resurser för att lösa uppgiften. Det handlar om att nyttja våra anställda soldater och sjömän på effektivast möjliga sätt.

  Att anställa soldater som har Högvakt som sin huvuduppgift är mer rationellt än att sprida ut uppgiften på alla förband som då behöver utbildas och övas för att lösa en uppgift för vilken de inte är anställda, med därtill hörande ineffektivitet.

  Vad avser skillnaden mellan Högvakt med värnpliktiga och med anställda sjömän, så blir den troligtvis inte så stor. Att låta samma fartygsbesättningar gå Högvakt år efter år får förödande konsekvenser för aktuella divisioner och fartyg. Uppgiften måste därför roteras och den tänkbara tidsvinsten när det gäller utbildning och övning inför Högvakt blir därför marginell. Högvakt är en markoperativ verksamhet och för örlogssjömän är det inte, och kommer aldrig att bli, en naturlig uppgift.

  Det handlar inte om att Högvakt inte är roligt, många av de sjömän som gjort Högvakt anser att det var intressant och givande för dem som individer. Det tar dock tid från det som de är anställda att göra – att bemanna våra strids- och stödfartyg. Jag är helt övertygad om att man kan rekrytera soldater (eller sjömän, för den delen) som har Högvakt som sin enda uppgift. Detta skulle medföra rationaliseringsvinster och låta sjömännen skydda svenska intressen, inklusive vår kungafamilj, där de gör det bäst – till sjöss!

  / Commander

  SvaraRadera
 3. Det finns dock en lucka rent planeringsmässigt, nämligen underhållsperioderna, ofta med fartygen neddockade eller åtminstone stlg. Dessa sammanfaller ofta med isperioder vintertid. Däremot stämmer ditt resonemang till fullo övriga delar av året.

  SvaraRadera
 4. lägg ner denna verksamhet som endast är gjord för Japanska turister. Ett exempel på att FM havererat
  blir själv uppsagd om två timmar, 38 år som officer hej å hå

  SvaraRadera
 5. Angående anställda sjömän:
  Personligen så är jag inte alls lika övertygad som många andra att det blir så mycket bättre med anställda sjömän.

  Väldigt många saker blir förstås avsevärt bättre ombord i den dagliga verksamheten.
  Men jag är mer orolig för rekryteringen. Vi kan redan idag se tendenser att underlaget är väldigt begränsat.

  Risken är också stor att de individer vi får, kan vara de som inte fick ett jobb i det civila livet av olika anledningar eller de som inte kommer in på civila skolor.

  Ett annat scenario är att de vi anställer är riktigt duktiga, men bara går hos oss i väntan på att få ett annat jobb eller påbörja en utbildning.

  Då faller konceptet med kontinuitet i alla fall. Då är vi tillbaka till de stadiet då vi får utbilda nya individer varje år. Dessutom får vi inte de levererade från pliktverket, utan ska istället rekrytera själva.

  Inte helt lätt.

  SvaraRadera
 6. Själv är jag Bernadotteist; jag känner lojalitet mot den nuvarande ätten* men skulle vid dennas utslocknande vilja se vår nation som en republik. Vidare är högvakten knappast att räkna som "markoperativ" verksamhet, även fartyg i hamn måste väl vaktas?

  Kan man låta fordon, flygplan och helikoptrar stå i garage/hangar för att förbanden ska lösa en skarp bevakningsuppgift så kan man även låta fartyg ligga i hamn (något säger mig att bränslebudgeten knappast kommer räcka till drift 365/365 i vilket fall). Eller kan det helt enkelt vara så att det på slottsbacken vintertid är lite för långt till nybakade frallor och kaffekokaren (ironi)?


  *Av historiska själ, det fanns en anledning till att apanaget förut kallades "Guadeloupe-räntan".

  SvaraRadera
 7. Man kanske borde ställa skonerterna för att frigöra personal och resurser.....
  - Att slakta den heliga kon

  SvaraRadera
 8. @ Lt Johansson: beklagar! Det är närmast tragiskt att vi skall tvingas säga upp utbildad och erfaren personal i onödan (se tidigare inlägg).

  @ Skipper: Än så länge har sjöstridskrafterna inte märkt av några svårigheter att rekrytera nya sjömän. Dock uppstår nya problem att hantera. En anställd sjöman har endast en månads uppsägningstid så när han/hon bestämt sig för att sluta innebär det, med innestående semester och komp-tid, att han/hon i princip lämnar förbandet genast. Därmed uppstår en vakans ombord som inte omedelbart kan fyllas.

  @ Lew: Ja, fartyg i hamn behöver vaktas, en uppgift som även den kostar arbetstid. I hemmabas löses detta till del med tekniska system, i främmande hamnar får sjöstridskrafterna ofta stöd av bevakningssoldater från Marinbasen. Kanske dags att även Säkkomp Sjö får en uppgift i den marina arenan?
  Jag hoppas innerligt att inte våra stridsflygplan och helikoptrar står still pga att den flygande personalen går Högvakt, det är ju lika illa som att örlogsfartygen ligger till kaj av samma anledning. Därför - anställ soldater som har Högvakt som sin enda uppgift.
  Bränslebudgeten är knappast ett problem, tillgänglig arbetstid är den mest begränsande faktorn, eftersom det endast finns en besättning per fartyg med något undantag.

  @ Anonym 1 november 2010 09:59: Att "ställa skonerterna" skulle knappast frigöra tillräckliga resurser, dessutom är behovet av dessa fartyg nu större än någonsin. Det är endast ombord dessa det finns möjlighet att göra om GMU-soldater till örlogssjömän. Återkommer inom kort med ett längre inlägg i frågan.

  SvaraRadera
 9. Lägg till volymen som går åt 365/24 för bevakning och skyddsstyrkor och ekvationen blir mycket "intressant". Must har enligt andrahandsuppgift sagt nej till ändringar i beredskapskraven och bevakningskraven.

  Dvs ni kommer få mycket mer än slottet att vakta...

  och nej, finns inga medel avdelade varken på kort eller lång sikt för att hyra in civil bevakning. För medel till detta måste andra rörliga kostnader tas bort, typ övningskostnader, underhåll mtrl, rörliga lönetillägg....

  Gälarslaven på plats mitt i HKV PROD

  SvaraRadera