Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

fredag 19 oktober 2012

Värderingar från medeltiden

Kollegan Skipper har skrivit ett mycket intressant inlägg rörande Abdirizak Waberi som jag vill flagga för. Det kan synas något off-topic men det är en så viktig fråga att läsarna får ursäkta. Läs artikeln och följ länkarna! Där ges en utförlig beskrivning av vilka åsikter Waberi tidigare har givit uttryck för, åsikter som knappast stämmer överens med demokratiska värderingar och grundläggande mänskliga rättigheter.

Försvarsmakten har arbetat länge med att utveckla en sund och gemensam värdegrund, vilket är bra och nödvändigt. På FM hemsida kan man läsa:

Överensstämmelse mellan Försvarsmaktens värdegrund och vad vi ger uttryck för i tal, skrift och agerande är viktig för effektivitet och trovärdighet. [...] Försvarsmakten värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar de demokratiska principerna samt de mänskliga rättigheterna. Alla, oavsett anställningsform, kön, ålder, etnisk ursprung, religiös övertygelse, sexuell läggning, politisk åskådning eller funktionshinder ska respekteras och behandlas likvärdigt.

Jämlikhet, lika värde och lika rättigheter måste gälla för alla oavsett religion eller familjetillhörighet. Frågan är hur det påverkar Försvarsmaktens effektivitet och trovärdighet när en politiker som arbetar med Försvarsmaktens utbildningsfrågor helt tydligt inte delar dessa värderingar?

Avslutar med att lyfta fram en kommentar från Skippers inlägg:

Kul att någon drar upp detta till ytan igen, är fortfarande besviken på moderaternas flathet i denna fråga och har varit sedan "Slaget om muslimerna sändes". Fast vem vet om någon kan få fram uppgifter på att han fusket med tv-licens så kanske han kan få avgå..

Att fuska med TV-licens eller köpa Toblerone på fel kontokort är självklart inte bra för din trovärdighet som riksdagsledamot, men att föra fram åsikter hämtade från medeltiden är tydligen helt okay?

/ Commander

tisdag 16 oktober 2012

Naval Strike Missile - träff i målet

Norska flottan genomförde i onsdags provskjutning med NSM (Naval Strike Missile) som de uppger är världens mest avancerade sjömålsrobot. Robotbåten KNM GLIMT var första örlogsfartyg att avfyra roboten, vilket videon nedan visar.


I söndags var det fregatten KNM ROALD AMUNDSENs tur som framgår av norska försvarets hemsida. Där finns också en video som visar skottet. En snabb glimt av målet visar att det kan vara en utrangerad patrullbåt som får sin sista vila på havets botten. Någon av läsarna som har mer information?

Norska marinchefen är naturligtvis nöjd med organisationens nya tillskott:

"Sjøforsvaret har mottatt topp moderne Skjold-klasse korvetter og Nansen-klasse fregatter. Kombinert med et godt trent mannskap og verdens mest avanserte missil gir dette Norges sjøforsvar en betydelig offensiv kapasitet som vi aldri har hatt tidligere, og som har en betydelig avskrekkende effekt", säger generalinspektören för Sjøforsvaret, konteramiral Bernt Grimstvedt.

"Vi har nå vist og demonstrert, med nok et treff, at sjømålsmissilet NSM virker som det skal. Vi har i dag også bevist at NSM er integrert og fungerer sammen med det amerikanske kommando og kontrollsystemet AEGIS på fregattene og det norsk/franske SENIT systemet på korvettene."

Roboten är också under utveckling till en Joint Strike Missile (JSM) som är en multi-role-version med möjlighet till markattackförmåga och tvåvägskommunikation, så att roboten kan kommunicera med ledningscentraler och andra robotar i luften. JSM kommer att kunna bäras av Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter. Flygplanet kommer att kunna bära två JSM på de interna vapenpositionerna och ytterligare robotar på de yttre balkarna.

Med den ytstridsförmåga som Norge har skaffat sig med robotbåtar av Skold-klass, tillsammans med de nya fregatterna beväpnade med en modern sjömålsrobot innebär ett svåröverstigligt hinder för vilken angripare som helst. När F-35 blir operativ med den nya roboten blir en motståndares möjlighet att utnyttja havet för sina egna syften ännu mindre.

Att ställa upp några lastbilar med robotar på Gotland, som vissa debattörer föreslagit, får inte riktigt samma effekt... Inte ens om de skyddas av några förrådsställda stridsvagnar.

Nä, jag är inte bitter! Grattis, Norge!

/ Commander

onsdag 3 oktober 2012

Obligatoriet i AD

Arbetsdomstolen har avgivit dom i ett mål rörande en yrkesofficer som inte accepterat att omreglera sina anställningsvillkor till att omfatta internationell arbetsskyldighet och som därmed har sagts upp på grund av arbetsbrist. Tvisten gäller frågan om uppsägningen har varit sakligt grundad.

Tyvärr avslogs Officersförbundets talan med följande sammanfattning:

"Arbetsdomstolen har i det föregående kommit fram till att det vid tidpunkten för uppsägningen av A.E. funnits arbetsbrist hos Försvarsmakten och att omplaceringsskyldigheten inte har åsidosatts. Vidare har domstolen funnit att Försvarsmaktens agerande att genomdriva villkorsändringen inte har stått i strid med god sed på arbetsmarknaden och att kollektivavtalet inte inneburit något hinder mot uppsägningen. Arbetsdomstolen finner därför att uppsägningen av A.E. har varit sakligt grundad. Förbundets talan ska alltså avslås."

Domen i sin helhet hittar du här.

Ledamöter i AD var: Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Christer Måhl, Kerstin Brodowsky, Staffan Löwenborg, Birgitta Widén och Agneta Lindblom Hulthén (skiljaktig). Sekreterare: Charlotte Svanström.

Heder till Agneta Lindblom Hulthén som bland annat framför följande avvikande mening:

"När omorganisationen, innebärande obligatorisk utlandstjänstgöring för merparten av de anställda, aviserades av Försvarsmakten ställde A.E. frågor om villkoren, framför allt periodiciteten. Anledningen var att såväl A.E. som hans sambo vid tillfället vara anställda vid försvaret och hade gemensamt minderårigt barn.

Frågan är rimlig med tanke på att vissa arbetssituationer omöjliggör ett gemensamt familjeliv: då båda föräldrarna samtidigt tjänstgör i utlandet, då en av dem i flera på varandra följande perioder tjänstgör utomlands eller om deras utlandstjänstgöringar växelvis avlöser varandra. Lagen gör inget undantag för Försvarsmakten när det gäller arbetsgivarens skyldighet att underlätta för anställda att förena yrkesliv och föräldraskap. [...]

Arbetsgivaren har inte genomfört någon omplaceringsutredning. Arbetsgivaren har muntligt redogjort för omständigheter som enligt arbetsgivarens åsikt gör en omplacering omöjlig. Detta kan inte anses uppfylla kraven på en omplaceringsutredning utan har snarast karaktären av en ensidig deklaration. Arbetsgivaren har också vid hanteringen av omorganisationen hänvisat till de krav som regering och riksdag ställt. Noterbart är att Försvarsmakten har till år 2019 på sig att genomföra kraven och inte är i tidsnöd när det gäller att genomföra omplaceringsutredningar. [...]

Detta innebär att A.E. erbjuds att tacka ja till sitt nuvarande arbete inklusive utlandstjänst vars villkor inte preciseras. Alternativet är att han riskerar uppsägning. Eftersom den anställde i det här fallet inte ges någon valmöjlighet utan hänvisas till arbetsgivarens ursprungliga, inte förhandlingsbara beslut, bygger erbjudandet på ett cirkelresonemang, ett moment 22. Detta är enligt mitt förmenande inte förenligt med god sed på arbetsmarknaden.

Eftersom ingen omplaceringsutredning vidtagits och A.E. inte kan anses ha fått något reellt omplaceringserbjudande finns ingen saklig grund för uppsägning av A.E."

Tragiskt... Vad blir nästa "offer you can't refuse"?

Se också SvD och Chefsingenjören.

/ Commander