Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

måndag 22 november 2010

Värnplikt kontra yrkesförsvar

De senaste dagarna har kostnaderna för yrkesförsvar kontra värnpliktsförsvar debatterats flitigt på bloggar och i media. Upprinnelsen var en rapport från FOI som pekar på att kostnaderna för att hålla ett yrkesförsvar överstiger de av Försvarsmakten beräknade.

Försvarsministern kommenterar detta med att FOI inte tagit hänsyn till de interna rationaliseringar som alla statliga myndigheter är ålagda. Han pekar också på den förstärkning av förbandsanslaget genom överföring av två miljarder från stöd och logistik som regeringen vill göra.

Debatten har därefter i stor utsträckning inriktats på att kritisera beslutet om att göra värnplikten vilande och övergå till ett försvar med anställda och kontrakterade soldater och sjömän, bland annat genom att lista ett antal farhågor, till synes utan bakomliggande kunskap. Låt oss därför se vad vi hade.

Tidigare hade vi ett försvar baserat på ”allmän” värnplikt som skulle ge oss möjlighet att mobilisera hundratusentals soldater och sjömän i händelse av krig. Värnplikten infördes när krig fördes av miljonarméer bestående främst av soldater med förmåga att stå, gå och avfyra ett gevär. Det moderna kriget ställer som alla förstår helt andra krav.

Ett någorlunda effektivt värnpliktsförsvar måste kunna mobiliseras inom några dagar. Moral och anständighet kräver att soldaterna och sjömännen utrustas med modern materiel och de regelbundet kompletteringsutbildas och övas med denna materiel. Detta har FM, helt riktigt, inte ansett sig ha råd med. Kostnaderna skulle bli enorma för att utrusta kanske en halv miljon soldater med modern utrustning och regelbundet utbilda och öva dessa med densamma, tanken svindlar.

I stället utbildades årligen tiotusentals unga män och ett fåtal kvinnor för att därefter, i bästa fall, krigsplaceras i en befattning i vilken de kvarstod några år innan de placerades i utbildningsreserven. I händelse av mobilisering skulle det ta orimligt lång tid att få personal och utrustning på plats och varken utbildningsnivån eller utrustningen skulle hålla måttet. En lång rad av kanonmat skulle bli följden i händelse armén ställdes mot en kompetent fiende. Detta innebar att FM förbrukade cirka 40 miljarder om året på att utbilda personal som inte var fullt användbar – varken under utbildningen, av legala skäl, eller efter mobilisering.

Riksdagen har beslutat att värnplikten skall vara vilande och ersättas med ett system med anställda och kontrakterade soldater och sjömän. Tyvärr är förutsättningarna för detta inte helt klarlagda. FOI pekar på ett antal åtgärder som det bör finns beredskap för med tanke på de många osäkerheterna kopplat till rekryteringsbehov och kostnader. Dessa omfattar 

- ökade försvarsanslag, 
- ändrad struktur på fördelningen av soldater och sjömän, 
- ambitionsanpassningar i personalvolymer, 
- sänkta internationella ambitioner, 
- överföring av pengar från materiel, anläggningar och stödmyndigheter, 
- avveckling av grundorganisation, alternativt
- en kombination av dessa åtgärder.

Det är här riksdag och regering inte tillräckligt väl bäddat för en övergång, bland annat genom att inte medge förbandsnedläggningar. När FM går från att årligen utbilda tiotusentals soldater och sjömän till att utbilda kanske 3-4000 borde det vara möjligt att minska antalet utbildningsplatser. Likaså borde det gå att minska FM overhead i form av personal för ledning och utveckling. HKV är i princip lika stort idag som för 30 år sedan trots att mängden förband och soldater och sjömän minskat drastiskt. FMV har cirka 1500 personer anställda (mer än rikets samlade sjöstridskrafter), en siffra som legat stabilt de senaste åren. Även denna myndighet måste anpassas till det minskade behovet. Listan kan göras lång.

Att kostnaden blir högre med anställda soldater och sjömän torde inte komma som en överraskning för någon. Att FM får ut mer effekt av varje satsad krona verkar dock gått många förbi. En anställd soldat eller sjöman är tillgänglig och användbar för de insatser som statsmakten har behov av, hemma eller långt borta. Kostnaden per TILLGÄNGLIG och ANVÄNDBAR soldat och sjöman torde därmed bli mindre. Där måste man ge Försvarsministern rätt. Om antalet tillgängliga och användbara soldater och sjömän är tillräckligt är en annan fråga. Ett land får det försvar det betalar för och det var länge sedan Sverige avsatte tillräckliga medel för att försvara hela landet mot en kvalificerad motståndare. 

De folkvalda i Sveriges riksdag har beslutat om anslagen till FM, de har också beslutat att det skall bestå av anställda och kontrakterade soldater och sjömän. Kunde de också ge FM verktygen för att anpassa organisationen efter de nya förutsättningarna skulle myndigheten ha förutsättningar för att leverera vad som beställts. Att behålla alla utbildningsplatser tillsammans med överdimensionerade och ineffektiva lednings- och stödorganisationer gör inte detta möjligt. Då blir det endast en tummetott.

Problemet är inte yrkesförsvaret som endast är en naturlig följd av den militära och samhälleliga utvecklingen, problemet är att riksdag, regering och Försvarsmakt inte tar de fulla konsekvenserna av fattade beslut och kraftfullt anpassar organisationen efter uppgiften. 

/ Commander

15 kommentarer:

 1. Mycket bra Commander, mycket bra.
  Det behövs nyanserade inlägg i försvarsdebatten och du tillförde just det.

  SvaraRadera
 2. Det är nog första gången jag ser en FM anställd som själv förordar ytterligare förbandsnedläggningar av en i spillror redan sönderslagen Försvarsmakt.

  Jag finner inga ord.........

  SvaraRadera
 3. @ Anonym 15.48:
  Jag är inte bara FM-anställd utan också skattebetalare. Det är inte förbandsnedläggningar jag förordrar utan att riksdag, regering och Försvarsmakt tar konsekvenserna av demokratiskt fattade beslut och inte håller fast vid utbildnings-, stöd- och ledningsorganisationer som inte erfordras för den tänkta insatsorganisationen. Vi har inte råd att inte lyfta på alla stenar i arbetet med att skapa "pang för pengarna".

  / Commander

  SvaraRadera
 4. FM som myndighet ska så klart ställa in sig i ledet för att verkställa fattade beslut. Men att på en fri blogg förorda alternativet nedläggning är väl magstarkt??? Du borde väl lobba FÖR försvarsmaktens utveckling i stället för försvarsmaktens avveckling. Sitter du i FML kanske?

  SvaraRadera
 5. Förbandsnedläggningar, med tillhörande förråd och basområden, är inte vägen till "mer pang för pengarna". Den metoden har vi redan provat och lagt ner det mesta av försvaret och försvarsförmågan. Hade det hjälpt hade det sagt pang hela tiden.

  Enligt min uppfattning har riksdag och regering "tagit sitt ansvar" för att FM skall ha de resurser som krävs för de fastställda uppgiftera, både till omfattning och kvalité.

  Att det sedan är helt åt H är en annan sak.

  Wiseman har på ett föredömligt sätt redogjort för var pengarna tagit vägen.

  http://wisemanswisdoms.blogspot.com/2009/02/effektforlust-2.html

  SvaraRadera
 6. Man skall vara intellektuellt ohederlig för inte säga att dagens infrastruktur är för stor för morgondagens numerär. Vi skall inte längre gömma förban i någon pappershög utan det vi ser är också det vi har.

  Men för att ytterligare nyansera det hela så kan vi säga att vi inte behöver ha ett försvar med hundratusentals soldater, det räcker med betydligt färre. Nu när vi också har valt att fylla upp förbanden med så stor del kontraktare så undrar jag var skillnaden mellan ett värnpliktsförsvar och morgondagens yrkesförsvar ligger. Vi har ju likt förbaskat soldater som inte ligger jämt i gröna kläder som behöver utbildning och vidmakthållning.

  Att k*tstöna om att skillnaden mellan gårdagens värnpliktsförsvar och morgondagens anställda är att soldaterna skulle vara tillgängliga för insatser utomlands. Som jag ser det så gör personalförsörjningssystemet ingen skillnad om riket hotas av krig. Tittar vi tillbaka vad man talade om för att skydda Sverige mot krig så var det att hejda ryssen innan han landade i Sverige, därefter blev det att hejda flyktingströmmar och nu är det för att säkra omvärldens sympatier. Vill riksdagen avvärja ett krig mot Sverige finns det lagligt stöd för det även med värnplikt.

  Dessutom har vi redan nu diffrentierat vårt försvar beroende på beväpningen. Skulle man mena allvar med "långtbortistandoktrinen" så skulle man även ålägga förband beväpnade med AK4 skyldighet att arbeta/tjänstgöra utomlands.

  Det är ingen motsättning att fylla upp förband med värnpliktiga och samtidigt ha stående förband med anställda soldater för snabba insatser nationellt och internationell tjänst.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 7. Att det i Försvarsmakten bara kommer utbildas ca 3000-4000 om året mot tidigare ca 10 000/år är att inte visa hela sanningen. 4000 är siffran på antalet som skall genomgå GMU, altså 12 veckors grundläggamnde militär utbildning. Till det kommer de ca 6900 heltidstjänstgörande soldaterna runtom på våra regementen och flottiljer. Till dessa kommer det relativt stora antalet tidvis tjänstgörande som också skall övas regelbundet i något som kan liknas vid ett KFÖ-system.

  Att bara bygga grundorganisationens storlek efter hur många som kommer genomföra GMU som Commander gör är i mitt tycke direkt felaktigt. Plussar man ihop GMU och heltidsanställda soldater kommar man upp i nästan 11 000. Det är mer än under värnpliktsförsvarets 5 sista år. Och då räknar jag inte med tidvis tjänstgörande soldater...

  SvaraRadera
 8. Ovan stående inläggas skall signeras med:

  /H

  SvaraRadera
 9. Att dagens försvar kan klara av att producera något annat än ett par bataljoner några få fartygsbesättningar och några rotar Gripen för incidentberedskap kan du försöka lura i någon annan.
  80 talets försvar kostade inte 40 miljarder, det kostade kanske 70-75 miljarder, visst var det volymmässigt för stort, men de moderna förbanden kunde mobilisera på 48 timmar.
  Gällande vad gårdagens försvar kunde producera i form av pang för pengen kontra dagens så vinner gårdagens med en faktor 100:1.
  Dagens krigsmakt är en enda enorm kostnadspost utan förmåga till att ens stödja det civila samhället.
  Att lägga ned fler förband leder bara till att FM´s meningslöshet blir om möjligt meningslösare.
  vad Sverige behöver är ett personalförsörjningssystem som funkar och en militär organisation som är anpassad för försvar av Sverige och svenska skattebetalare Inte schabrak för guldgalonerade fjantar

  SvaraRadera
 10. @ Anonym 22:19

  Först tolkade jag din kommentar som att du ville ha mer försvar för mer pengar, men när jag kom till din sista mening började jag undra.

  Förr hade vi gott om schabrak (örlogsfartyg, antar jag) men numera har vi knappt några kvar. Få eller många, så är och var de avsedda för försvar av Sverige.

  Om du syftade på schabrak lika med hästtäcke, så delar jag din uppfattning.

  SvaraRadera
 11. Hoppsan, det tog skruv!

  Ett klarläggande: jag förordar INTE förbandsnedläggningar. Jag förordrar att alternativen som rapporten från FOI presenterar görs tillgängliga för FM och att riksdag och regering tar konsekvenserna av fattade beslut.

  Oförändrade anslag år från år medför att ekonomin aldrig uppnår balans eftersom det ständigt sker kostnadsökningar. Det är redan övertryck i FM ekonomi för de närmsta åren, så något måste göras.

  Detta oavsett införandet av ett yrkesförsvar eller bibehållande av värnplikten. Att göra både ock, som några bloggare föreslagit, skulle göra situationen än värre.

  Att höja anslagen är det enkla svaret. För att med gott samvete kunna propagera för detta måste man först titta på till vad vi nyttjar nuvarande anslag.

  Är det rimligt att lägga ca 100 miljoner på att utveckla SEP för att sedan lägga ned det?

  Är det rimligt att lägga ca 100 miljoner på "medarbetarundersökningar"?

  Är det rimligt att ha en upphandlingsorganisation i form av FMV som till antalet anställda överstiger de samlade sjöstridskrafterna?

  Är det rimligt att ha ett Högkvarter om kanske 1000 kompetenta och engagerade anställda för att leda de kvarvarande förbanden?

  Är det rimligt att med ett så välbemannat HKV och tre brigadledningar ändå införa regionala ledningar för att leda nationella skyddsstyrkor och de kvarvarande bataljonerna i armén?

  Är det rimligt att pumpa in miljon efter miljon i UtvC / FMKE för att utveckla koncept som NBF som sedan slängs på sophögen?

  Är det rimligt att sätta upp ett antal "försvarsmaktsgemensamma" centra med enfrågehandläggare som driver frågor med ringa eller ingen uteffekt i insatsförbanden?

  Listan kan göras lång. Om någon med gott samvete kan svara ja på frågorna ovan då kan de hävda att vi behöver högre anslag. Jag kan det inte och då behöver andra lösningar tas fram.

  En lösning är att kraftigt skära i de överdimensionerade utbildnings-, lednings- och stödorganisationerna för att skapa just det som efterfrågas - välbemannade och välutrustade insatsförband.

  / Commander

  SvaraRadera
 12. Re Sumatra!

  vad Sverige behöver är fartyg och marina förband som är anpassade för att verka i just svensk/nordisk miljö. Det har vi i form av korvetter/ubåtar mm. Det som saknas är tillräckligt med krigsförband för att de ska fylla ett vettigt syfte för att ge svenska medborgare pang för pengen.
  Att Sverige ens behöver delta i Adenviken är jag tveksam till i sådana fall med enheter som lämpar sig för det ex. kustbevakningens flyg.
  Att köpa in fregatter eller stora LPD fartyg för att understödja ett KJ kompani 3000 km bort är absurt.
  Det vore väsentligen bättre att återinföra minvapnet i Sverige och investera i nästa generations RB15.Att vi ens fokuserar på insats gör att någon militär förmåga att tala om kommer Sverige aldrig att få. Vi får i bästa fall experter på övervakning och patrullstrid, vilket iofs ger oss en FM i nivå med Burkina-faso eller Jemen men knappast något för svenska medborgare att ha att luta sig emot ifall det smäller till i närområdet.
  Det bloggaren inte verkar fatta är ett FM´s kanske viktigaste syfte idag är att skydda svenska jobb, dvs utan industrin skulle flygvapnet bestå av halva styrkan och flottan kunde nog kyssa ubåtsvapnet adjö när Gotland nåt vägs ände.

  SvaraRadera
 13. @ Anonym 12:50, fd Anonym 22:19

  Av någon orsaks anledning bygger vi våra ytstridsfartyg (ya) precis lagom för små för att de skall vara användbara lite varstans eller för att t.ex. kunna medföra hkp. Lite större fartyg får bättre aktionsradie och bättre sjöegenskaper (även i Östersjön) men behöver inte nödvändigtvis större besättning.

  Ubåtar har redan varit i t.ex Medelhavet, så de är dokumenterat "spantade för traden".

  Kanske bra att vi har en försvarsindustri. Annars skulle FV vara halverat och ub på väg ut, om du har rätt.

  Vilka är de guldgallonerade fjantar du referar till? Du får helt enkelt tränga dig med på en dagstur, så kommer du att upptäcka engagerade människor och där olika hyfsat tekniska system i samverkan och rätt hanterade - system av system som det heter numera - skapar en kompetent helhet. Ship shape and Bristol fashion, helt enkelt.

  Trevligare diskussion om vi avstår från att kalla varandra fjantar.

  SvaraRadera
 14. Kan be om ursäkt för att jag kallade marinofficerare för fjantar men jag ser rött då jag läser inställsamt rövarslickande på den rådande nomenklaturan.
  Dagens FM är oboslet och anpassad för en verklighet 10 år tillbaka i tiden.
  Om 10 år kanske vi har den FM vi behöver idag.
  Försvaret är för viktigt för att vara en budgetregulator eller en modefluga.

  SvaraRadera
 15. @ Anonym 01.11:
  Ingen orsak, insåg inte att det var marinofficerare du avsåg med din kommentar. Håller för övrigt med Sumatra om den engagerade och professionella personalen ombord som skapar en kompetent helhet. Väl formulerat.

  Jag har inte avsett och inte heller noterat något "rövslickande" på denna eller andra försvarsbloggar. För övrigt förfelar det sitt syfte när "rövslickandet" görs under pseudonym, eller hur?

  Tyvärr tror jag du har rätt i din kommentar att FM är anpassad för en verklighet tio år tillbaka i tiden, det är en svårrörlig organisation. Att jag delar din uppfattning om Försvarets vikt tror jag är underförstått.

  / Commnader

  SvaraRadera