Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

fredag 11 mars 2011

Svenska soldater ombord svenska fartyg

Piratplågan i Indiska oceanen blir allt värre och operationsområdet för piraterna blir större för varje dag, det sträcker sig från Somalia till Indien, från Hormuz-sundet till Madagaskar. Ett fullkomligt enormt område som trafikeras av en stor del av den internationella sjöfarten.

Sedan 2001 har NATO med Task Force 150 verkat i området och från 2008 har även EU försökt skydda sjöfarten utan att lyckas. Huvuduppgiften för EUNAVFOR, att skydda hjälpsändningarna till Somalia, har lösts till fullo. EU har, även inom övriga områden, tillsammans med NATO, olika koalitioner och enskilda stater som gör insatser i området, rönt viss framgång när det gäller att skydda övrig sjöfart, men många attacker lyckas och verksamheten har på senare år utvecklats till en miljardindustri. Lite i skymundan sitter uppemot 700 oskyldiga sjömän gisslan under vidriga förhållanden med svält, sjukdomar, tortyr och skenavrättningar som dagliga upplevelser. Vilken reaktion hade denna gisslansituation resulterat i om den hade skett på land?

Sveriges redarförening har ställt krav på skydd av svenska soldater ombord de svenska fartyg som trafikerar de pirattäta vattnen. Hittills har man inte fått något svar. En förklaring verkar vara att de olika departementen bollar frågan mellan varandra. Näringsdepartementet har bett försvarsdepartementet om hjälp att utreda om det går att ha svensk militär ombord på fartygen.Men på försvarsdepartementet tonar man ner sin roll:

– Det finns ingen här som handhar detta, säger försvarsminister Sten Tolgfors pressekreterare Mikael Östlund.

Försvarsdepartementet anser inte att frågan om svensk militär personal på svenska civila fartyg ligger på deras bord utan har uppfattningen att det är upp till näringsdepartementet att hantera. Hur näringsdepartementet är tänkt att "hantera" en sådan fråga har jag svårt att se.

Under tiden som frågan om svensk militär kan bistå enskilda rederier prövas, verkar regeringen ha satt ned foten när det gäller planerna på att placera ut civila beväpnade vakter om skydd mot pirater.

– Regeringens grundinställning är att beväpnade civila vakter inte ska användas, i enlighet med rekommendationer som har lämnats av den internationella sjöfartsorganisationen IMO, men som även EU har ställt sig bakom.

Stena Bulk har redan hyrt in civila vaktbolag som med beväpnad personal skyddar rederiets fartyg. Så har även skett inom andra rederier, exempelvis norska Höegh Autoliners. Deras svenske VD, reservofficeren i flottan Carl-Johan Hagman, talade häromsistens i ämnet vid Marinstridsdagarna i Karlskrona. Han motiverar beslutet att sätta ombord beväpnade vakter med att rederiet har ett ansvar att skydda sin egna personal.

Kollegan Skipper har redogjort för Marinstridsdagarna och där lyfte Hagman fram dilemmat att som redare stå inför beslutet att tvingas anställa beväpnade legosoldater som skydd av fartyget och besättningen. Som redare tvingas han även att utfärda någon form av ROE för dessa legosoldater. Vilken VD har kompetens att göra detta?

Är det inte en uppgift för militär personal som är skolade inom området och som har politiskt mandat och juridiskt stöd bakom sig?

Sverige är helt beroende av sjöfart för sin export och import. Samhället skulle stå stilla inom något dygn efter att sjöfarten till våra hamnar avbrutits. Detta avbrott kan ske längs hela rutten som fartygen trafikerar, inte bara utanför Göteborg eller Brofjorden.

Sjöfartsskydd är en naturlig del av sjömilitär verksamhet, och en grundläggande uppgift för marina förband. Skulle Sverige hamna i krig är det en självklar uppgift för Flottans fartyg att skydda sjöfarten kring våra kuster. Så vad är skillnaden att skydda svenska fartyg i Indiska oceanen? Om de blir tagna där eller utanför Skagen spelar ingen roll - de levererar inte sin last i avsedd hamn. Att sedan ett antal oskyldiga sjömän kidnappas och tvingas utstå tortyr och skenavrättningar gör saken än värre. Det är statens uppgift att skydda sina medborgare, det skyddet gäller även anställda inom sjöfartsnäringen.

Naturligtvis skall militär personal skydda svenska fartyg på internationellt vatten, oavsett om de seglar ost Gotland eller i Adenviken. Med nuvarande hotbild räcker det med ett fåtal soldater ombord varje fartyg, vi talar kanske om 50 soldater allt som allt. Det är en liten kostnad för att skydda sina medborgare sysselsatta med för landet livsviktig verksamhet.

När det gäller de legala frågorna handlar det om att teckna avtal med de länder som fartygen anlöper på sin väg in i och ut ur området, alternativt att skicka över soldaterna mellan de behövande fartygen ute till sjöss. Det är en relativt liten fråga.

Sverige har en skyldighet att skydda personalen - det är dags att ta det ansvaret, Tolgfors.

UPPDATERAD 111457A9:
Marininspektör Jan Thörnqvist medverkar i Agenda i SVT2 kl. 21.15 på söndag om Somalia och piratverksamheten. Det skall bli mycket intressant! Amiral Thörnqvist har stor erfarenhet efter sin tid som Force Commander och har tidigare framfört sunda åsikter i frågan.

UPPDATERAD 140811A5:
Omkring 20 danska rederier har enats om att beväpna fartygen efter ett möte mellan sjöfartsmyndigheterna, försvaret och justitiedepartementet. Även fackföreningarna deltog på mötet. Detta innebär att pirater som försöker angripa danska fartyg kommer att mötas av beväpnad personal ombord. Det framgår inte av artikeln vilken typ av personal det är frågan om, men troligen rör det sig om civila bevakningsföretag av den mer avancerade typen.

Detta gör att danska rederier kommer att stå inför samma dilemma som Hagman beskrev - att tvingas utfärda Rules of Engagement (ROE) för personalen och att göra befälhavaren ansvarig för eventuella vapeninsatser. Det skulle onekligen vara enklare att hantera för en militär organisation...

/ Commander

Se även Wiseman's Wisdoms.

9 kommentarer:

 1. Ja, det skulle ju bli extremt billigt att ha Svenska soldater ombord fartygen med gällande utlandsavtal, dessutom obligatoriskt och skattepliktigt. Bedömmer att de skulle tjäna ungefär en fjärdedel av vad kocken på samma fartyg gör efter skatt.... GO ÖB! (bara du lyckas rekrytera några redarna törs ha på fartygen)

  SvaraRadera
 2. De enda svenskflaggade fartyg jag kan paminna mig om, som seglar genom Adenviken, ar Wallenius bilbatar. Dessa fartyg har bade hog fart och hogt fribord, vilket gor dem mindre sarbara. Sa behovet av svenska soldater pa svenskflaggade fartyg ar knappast stort.
  Det finns en valutvecklad metod att skydda sig utan vapen "Best Management Practice" (BMP), problemet ar att manga fartyg inte foljer denna rekommendation. http://www.tankeroperator.com/news/todisplaynews.asp?NewsID=2602
  For ytterliggare infomation om BMP se foljande links.
  http://www.koms.se/ul_pdf/369_Bergqvist.pdf?PHPSESSID=rgskdvbsk2ua3vlimitdk75hd3
  http://www.mschoa.org/bmp3/Documents/BMP3%20Final_low.pdf

  SvaraRadera
 3. @ Anonym 18.32:
  Förstår inte riktigt din kommentar.

  @ Lars:
  Onekligen anser svenska redarföreningen och utländska rederier att det finns behov av beväpnad personal ombord. BMP fungerar till del, men det räcker tydligen inte. Inget fartyg som haft beväpnad personal ombord har blivit taget av pirater.

  / Commander

  SvaraRadera
 4. @ Commander,

  Även med beväpnade vakter ombord finns det inte en 100% garanti. Hittills har relativt få fartyg haft beväpnade vakter, så underlaget för statistiken kanske är lite tunn. Men det är klart, bättre beväpnad en obeväpnad.
  Problemet är också att många fartyg överhuvudtaget inte vidtar något skydd. Se följande artikel; http://www.tankeroperator.com/news/todisplaynews.asp?NewsID=2602

  SvaraRadera
 5. Min okunskap om sjörätt gör att jag har några frågor. Hur ser det ut folkrättsligt om vi skulle ha militär personal ombord? Det finns ingen risk att en eventuell incident skulle kunna uppfattas som en svensk "aggression". Områdets statsledningar tycks ju för tillfället vara något labila.

  Kan vi använda militär personal i situationer som inte är krigssituationer? Hade en motsvarande situation på land i Sverige hade ju det hela varit en polisiär fråga. Eller är svensk lagstiftning sådan att vi måste vänta tills något har hänt för att då skicka SSG att reda ut det?

  Som jag ser det är handlingsbehovet akut då legosoldater aka civil säkerhetpersonal inte bara är osmakligt och agerar utanför de flesta lagar utan också kan vara en säkerhetsrisk för de svenska sjömännen. Det finns ingen "certifiering" och till och med storföretag inom branschen som Xe Services har ju skjutglada rötägg med taskiga nerver i sin personal. Tolgfors och Olofsson får nog snarast leta upp några kloka huvuden att slå ihop.

  SvaraRadera
 6. @ Lars:
  Ja, det hade helt klart underlättat om alla fartyg hade följt BMP, vilket de inte gör som du så riktigt påpekar. Sedan är det inte alltid de har förutsättningarna för det. Låg fart, låga fribord och begränsade materiella resurser försvårar användandet av BMP. Jag tror att piraterna tänker sig för två gånger innan de klättrar flera meter upp för en ranglig stege ute till havs om det dessutom är någon som riktar ett automatvapen mot dem samtidigt. Man skall dock aldrig säga aldrig...

  @ enrarcyniker:
  Jag är inte heller expert inom området sjörätt. Vi har dock redan haft militär personal ombord utländska handelsfartyg som fraktar nödhjälp för WFP, och det borde närmast vara enklare när det rör sig om svenska fartyg. Utländska krigsmakter, bl.a. Ryssland och Belgien, har också haft militär personal ombord handelsfartyg. Som jag ser det är det en fråga om att teckna avtal med flaggstaten och de länder som fartyget angör.

  När det gäller att använda militär personal i situationer som inte är "krig" finns det flera aspekter. För det första gäller annan jurisdiktion till havs kontra iland. Sverige som nation har samma rättigheter och skyldigheter på internationellt vatten som andra länder och en skyldighet för alla är att bekämpa sjöröveri. Jag bedömer inte att polisen har personal, utrustning och rätt kompetens att möta RPG-beväpnade pirater till sjöss, vilket däremot FM har. På internationellt vatten har vi dessutom inget "Ådalen-komplex" att ta hänsyn till.

  Risken om vi INTE nyttjar militär personal är som du så riktigt påpekar att "civil" (eller snarare paramilitär) personal används, kanske utan tillräckliga styrningar och kontroll. Dessutom sätts rederiet och befälhavaren i en situation som de varken har utbildning, resurser eller mandat att hantera (bl.a. ROE, folkrätt, hantering av skadade och dödade etc).

  Stående förband skall användas - inte bara stå i beredskap för något som kanske kommer...

  / Commander

  SvaraRadera
 7. Tack för prompt svar! Kan man hoppas på lika prompt agerande från de styrandes sida?

  SvaraRadera
 8. Så har äntligen Försvarsministerns blogg lyft sig från floskelstadiet. Kanske beroende på att någon initierad skrivit texten, för skillnaden mot tidigare inlägg är markant.

  Dock väljer någon - vem det nu är - att passa när det gäller den svårare frågan om det de facto-läge att svenska handelsfartyg medför beväpnade vakter vid passage av riskområdet.

  En total handlingsförlamning verkar ha drabbat regeringen i frågan. Regeringen regerar och Tolgfors är deras profet i försvarsfrågor. Varför inte lägga en prop på riksdagens bord, som reglerar användningen av vapenmakt i självförsvar på svenska handelsfartyg och som styr upp ansvarsförhållanden i samband med detta.

  Är detta en fråga för närings- eller försvarsdepartementet? Vem bryr sig, så länge som handlingsförlamningen varar.

  Omkring 20 danska rederier har enats om att beväpna fartygen efter ett möte mellan sjöfartsmyndigheterna, försvaret och justitiedepartementet. Även fackföreningarna deltog på mötet.

  Typisk danskt och handlingsförlamningen och villrådigheten är typiskt svenskt.

  Aldrig så välformulerade blogginlägg från regeringsrepresentanter, innehållande välkända basfakta, löser problemen i den verkliga realiteten.

  SvaraRadera
 9. Konstigt. Min kommentar syns bara i kolumnen "Senaste kommentarer". Dock ser jag Teaterdirektörens kommentar i kommentarsfältet, men den försvinner från kommentarerna när jag öppnar min kommentar från "senaste kommentarerna".

  Hängde du med, Commander ;-) ?

  SvaraRadera