Kontakt

Kontakta Commander: commanderslog [at] hotmail.se

måndag 18 april 2011

Gästinlägg - stadig kurs

Nedan presenteras ett gästinlägg av kollegan Sumatra rörande Försvarsstrukturutredningen (FSU) och personalförsörjningen. Jag delar Sumatras synsätt, även om inte heller jag har hunnit penetrera FSU på djupet.

---

Gästinlägg: Stadig kurs

Alldeles för mycket händer. Alldeles för mycket kräver ställningstaganden. Alldeles för mycket kräver att vi faktiskt tänker efter. Alldeles för mycket kräver att vi håller kompassens kurs.” Så skriver en semestrande utrikesminister vid Medelhavets strand.

Nu är det så att kompassen har 360 likvärdiga kurser att erbjuda den som vet var han är och vet var han ska. Här har den som framför skutan alltid beslut att fatta och val att göra. Man kan börja med att grovrikta mot ett av de fyra kardinalstrecken. Det anglikanska uttrycket ”Go South”, i både bildlig och bokstavlig bemärkelse, är den huvudkurs som hittills varit förhärskande inom försvars- och säkerhetspolitiken.

I skrivande stund väntar vi på hemmaplan på utfallet av Basorg 2013 och det omsatta resultatet av senaste logistikutredningen. Den senare är inte helt lättpenetrerad men en hastig, mycket hastig, genomläsning ger vid handen att materielanskaffning och vidmakthållande skall in under en hatt, för att fullt ut möjliggöra rationaliseringarna inom försvarslogistikområdet. Vad det innebär på förbandsnivån, främst för våra basbataljoner - flyg och sjö - vet jag inte men för marinens del så är vidmakthållande huvuduppgiften för den marina basbataljonen, samtidigt som utredningen är tydlig med att Teknikkontoret skall överföras till den nya logistikmyndigheten.

”Genom att samla utförandet av försvarslogistiken under en huvudman skapas nya förutsättningar för effektivisering av berörda verksamheter. Ökad uppmärksamhet kan riktas mot anskaffning, vidmakthållande och avveckling av försvarsmateriel i ett livscykel och livscykelkostnadsperspektiv.”

”FMV kommer att få ett såväl ekonomiskt som fysiskt helhetsansvar för kedjan från anskaffning [inklusive vidmakthållande, min anm] till avveckling, dvs. ett materielsystems livscykelkostnader. På så sätt får FMV en ökad kontroll både över de totala livscykelkostnaderna och över produktionsfaktorerna för vidmakthållande (verkstäder och personal).”

Det förbandsknutna underhållet (lag- och stödfartygen) verkar dock skära klart. ”Huvudmannaskapet för verksamheter och kompetenser som är knutna till insatsnära logistik föreslås vara oförändrat”. Om detta inkluderar den marina basbataljonen eller inte är nog mest en fråga om tycke och smak.

Att hålla kompassens kurs är ett jobb för rorgängaren. Att han vinglar får man ha överseende med, men att han skriver sitt namn i kölvattnet och dessutom stryker under med två streck skapar ingen stabilitet i resandet.

Att spara två miljarder kommer nog inte att medföra förbättringar utöver just själva den eventuella besparingen. Nu skall inte hela summan sparas in på logistiken men bra mycket. Å andra sidan är två miljarder kronor i perspektiv mindre än vad USA lånar upp på två timmar, dygnet runt, året runt.

Hur det går med personalförsörjningen återstår att se. Försvarsministerperspektiv verkar vara hur många som söker till GMU, medan förbandsperspektivet är hur många användbara individer som verkligen kommer för tjänstgöring vid förbandet, i förhållande till angivet behov. För egen del tycker jag att vi skall fokusera på den senare siffran. GMU är en investering som inte ger avkastning om inte de som genomfört den verkligen söker anställning. Här tror jag att det finns en diskrepans i sättet att räkna.

/Sumatra

---

Att man kommer att kunna spara 2 miljarder på att flytta om ansvar och uppgifter inom försvarslogistikområdet ser jag som ytterst tveksamt. I synnerhet då ansvaret samlas hos FMV. Det är en organisation som inte har rosat marknaden de senaste tio åren, men den som lever får se.

Jag är av den fasta övertygelsen att stödverksamhet blir mest effektiv då den genomförs så nära den understödda verksamheten som möjligt, inte i form av någon centralförsvarsprincip. Därför har jag förhoppningar när det gäller MarinB/Basbat som är en relativt effektiv stödorganisation med nära kontakt och ett väl utvecklat samarbete med insatsförbanden.

När det gäller personalförsörjningen återstår mycket att utveckla. GMU är, trots att det är ren soldatutbildning, ett bra steg på vägen att försörja våra förband med anställda sjömän. Många områden inom denna utbildning behöver dock ses över och slipas på för att få försörjningen av sjömän att bli så effektiv som möjligt och investeringen skall ge utdelning.

De marina förbanden har i dagsläget inga större svårigheter att attrahera personal som vill arbeta med avancerad teknisk materiel i ett lag ombord och som vill "göra skillnad" till sjöss. Vi kan dock inte luta oss tillbaka i tron att det skall vara för evigt. En stor utmaning är att få den marina rekryteringen att vara framgångsrik även i framtiden. Ett steg på vägen är att samordna rekryteringsinsatserna mellan de marina förbanden så att vi verkligen visar vår verklighet.

/ Commander

5 kommentarer:

 1. Beträffande logistiken; hur ska civilpersonal anställd av en civil myndighet kunna verka i ett insatsområde? Redan idag så visar erfarenheterna från Afghanistan att de så kallade tjänsteresenärerna är en stor belastning då de hela tiden måste transporteras av militär personal och inte själva kan bidra till sitt skydd. Är det rätt väg att gå?

  Var någonstans drar man egentligen skiljelinjen mellan "insatsnära" och annan logistik? Och hur blir det nu med rationaliseringen om det i alla fall ska finnas logistikfunktioner på "bägge sidor"?

  Finns det verkligen någon som tror att det blir _billigare_ att göra så här?

  Beträffande personalförsörjningen; i alla fall förr så motiverade man övergången till yrkesförsvar med att man då slapp utbilda folk år efter år utan att kunna använda dem i insatsförbanden. Om nu folk börjar genomföra GMU utan att därefter söka anställning, är vi inte där igen då? Vad blev då bättre egentligen?

  SvaraRadera
 2. @ uppgiven

  Du tror väl inte det är ökad försvarsförmåga som är drivkraften bakom FSU förändringsförslag.

  Tänk Halliburton...
  Tänk KBR...
  Tänk Saab AB...

  SvaraRadera
 3. 3 500 försvarsanställda skulle lämna Försvarsmakten för FMV, vilket inte nödvändigtvis betyder att inte arbetet i den nya logistikorganisationen kan fortsätta på samma ort som tidigare. MarinB/Basbat blir, om utredaren får som han vill, FMV/Basbat och förmodar jag samma verksamhetsorter som förut.

  Det som kan centraliseras och samgrupperas är väl möjligen Teknikkontoren.

  1,4 miljarder kronor skall sparas inom området logistik och materielförsörjning. En del av besparingen lär nog bli i form av färre löner att utbetala.

  När det gäller rekryteringen till våra förband så är det inte enbart numerären vid en "skalleräkning" som gäller, utan även en inventering av vad som finns i skallarna. Det fanns i det gamla värnpliktsförsvaret hyfsat kvalificerade befattningar, som nu skall fyllas med GSS. Dessa gamla kategorier av vpl går förmodligen direkt till högskolor och universitet numera.

  Nu verkar FM och utredaren inte vara överens om utredningens förtjänster och de lagda förslagens besparingspotential. Vi får se hur det går...

  SvaraRadera
 4. @ Uppgiven:
  Delar din farhåga om att det inte är rätt väg att gå, även om vi inte märkt av de problem du nämner inom sjöstridskrafterna. Kanske mer en bristande förståelse för särarten inom marin logistik.

  När det gäller förnödenhetsförsörjning utanför hemmavatten borde sjöstridskrafterna titta mer på den civila sjöfarten som löser detta dygnet runt över hela världen.

  Det problem du nämner liknar det vi upplever när vi hyr in eller anskaffar stödfartyg som inte kan försvara sig själva, utan som kräver ständig eskort vilket kräver stridsfartygsresurser som skulle göra bättre nytta inom en annan uppgift. Din synpunkt är därmed relevant även för sjöstridskrafter fast i ett annat avseende.

  Jag tvivlar på att det blir så mycket billigare, en större omorganisation sparar inte pengar, annat än möjligtvis i det långa perspektivet. Hur långt det perspektivet är kan svårligen förutses.

  @ Sumatra:
  Jag delar även din farhåga kring rekrytering till de mer kvalificerade GSS-befattningarna inom sjöstridskrafterna. Ännu har vi inte sett några negativa konsekvenser i detta avseende, men det finns en risk att det blir svårt längre fram.

  Vi har dock inte haft några problem att attrahera kvalificerade ungdomar till officersyrket, så jag tror nog att vi även i framtiden kommer att kunna rekrytera kvalificerade sökande att skriva på för sjömansyrket under några år. Den som lever får se...

  / Commander

  SvaraRadera
 5. Från försvarets hemsida om FSU:

  "Utredningens förslag leder till mycket svåra och komplicerade uppgifter som ska lösas på kort tid. Jag skulle vilja påstå att vi riskerar att helt tappa kontrollen om vi väljer den väg som utredningen föreslår, säger Ulf Bengtsson."

  Hallå! Vilken kontroll?

  SvaraRadera